ویسکوزیمتر DV-I

ویسکوزیمتر دیجیتال

مدل

حداقل (CP)

حداکثر (CP)

سرعت

میزان افزایش سرعت

LVDV-I P

1

2 M

0.3-100

18

RVDV-IP

100

13 M

0.3-100

18

HADV-IP

200

26 M

0.3-100

18

HBDV-IP

800

104 M

0.3-100

18

 

 

برای مدل LVDV- I محدوده حداقل با استفاده از لوازم جانبی بروکفیلد تا میزان 1 سانتی پواز قابل استفاده خواهد بود.