پایه چدني سه گوش

  • پایه چدنی سه گوش با پیچ تراز KG110
  • پایه چدنی سه گوش متوسط KG900
  • پایه چدنی مخروطی KG011
  • پایه چدنی سه گوش بزرگ با میله 70 سانت KG017