پی پت شور 74 سانت

پی پت شور:

      ·        برای شستشوی ساده و اولیه پی پت ها.

      ·        با سیفون تخلیه برای تعویض اتو ماتیک آب.

 سایزها

Ø (mm) ارتفاع (mm) طول مفید (mm)
165 740 600