پی پت پرکن لاستیکی

پی پت پرکن سه شاخه

      ·        برای اتصال به پی پت های خجمی یا اندازه گیری.

      ·        دارای سه شاخه

  شاخه A برای آزاد سازی هوا

  شاخه B برای پر کردن پی پت

  شاخه C توزیع مایع.

      ·        برای پی پت های تا 100 میلی لیتر.