ژاكت آب FTKY3

ژاكت آب براي كنترل دما براي رئومتر RS4