کاغذ صافی

  • کاغذ صافی 7.5 سانت 100 برگی مدل KC507
  • کاغذ صافي 9سانت 100 برگی مدل KC509
  • کاغذ صافی11 سانت 100برگی مدل KC511
  • کاغذ صافی12.5 سانت 100 برگی مدل KC512