BOD متر مدل Sensor System 6

BOD متر همراه با 6 بطری و سنسور مربوط به اندازه گیری اکسیژن تولید شده توسط باکتری ها

صفحه زیر با قابلیت همزن مغناطیسی برای هر 6 بطری