ترانسمیتر PH متر MICROCHEM PH

ترانسمیتر PH متر ساخت کمپانی TPS استرالیا با رنج اندازه گیری

0-14PH و دقت اندازه گیری 0.01 PH